ققنوس
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس


لطفا رزومه خود را در قالب فایل PDF ارسال کنید :
  • تكميل اين فرم هيچگونه تعهدي براي شركت فناوری اطلاعات ققنوس ايجاد نمي كند .
  • در صورت تائيد اوليه با متقاضي جهت مصاحبه تماس حاصل خواهد شد .
  • صحت اطلاعات وارده بر عهده شخص متقاضي مي باشد ، لذا نهايت دقت در تكميل اطلاعات را داشته باشيد .
  • چنانچه در هر مرحله از پذيرش مغايرتي با اطلاعات اظهاري در فرم ، مشخص گردد ، پذيرش متقاضي منتفی تلقي مي گردد .
من تمامی شرایط فوق را میپذیرم